Med en skarp lygte ses afføring fra Varroa miden tydeligt i kanterne af cellerne.

Varroa oxalsyre strips klar i at sætte ind i bifamilien

Nedfald af Varroamider ses tydeligt - og alt for mange mider, så bekæmp straks.

Husets undervisnings- og mødelokale

Husets arbejds- og lagerrum

Skolebigården skal passes selv om den er Corona lukket en tid.

Kursister 2020 i skolebigården

Jacob Christensen viser foreningens medlemmer, hvordan man kan støbe egne vokstavler - november 2019

Nordfynske biavlere i skolebigården 27.august 2019

Billeder fortæller ofte bedre end ord, så klik på galleri og se om aktiviteter i Ringe & Omegns Biavlerforening - klik på billederne og se dem i stort format.

Besøg i skolebigården af skoler, foreninger m.v. - kontakt Aksel Scheby scheby2009@hotmail.com / 20107534


Kursus i praktisk biavl i Ringe & Omegens Biavlerforening_nybegyndere eller opdatering af viden for erfarne  biavlere _ tilmelding til Vagn Brogaard,  brogaardvagn@hotmail.com / 2990 2037 _ se kursusprogram i menuen    -----      Ringe & Omegns Biavlerforening _ kontingent i 2022 er 120 kr./ år og vil du også være medlem af Damnarks Biavlerforening koster det 710 kr./ år _ kontakt foreningens kasserer eller indmeld dig via Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk / bishoppen   -----    Medlemsbladet Honning Tidende udkommer i april, september og december  !!!

Kursus i praktisk biavl 2022 - tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com / 2990 2037


Kursus i praktisk biavl 2022 - se undervisningsprogram i menuen - Foreningens hus, undervisningslokaler og skolebigård.

 

 

Sommerprogram.

Tisdag d. 5. april i huset kl. 19   OBS TIRSDAG
Medlemsmøde hvor Tonny Tychsen fra Ellum bi – og dronningeavl viser billeder og fortæller om sin virksomhed med avl og drift af bifamilier med kun 1 magasin i til yngellejet.

Onsdag d 4. maj i huset kl. 19.                                 OBS ONSDAG
Medlemsmøde med emnet Honningbehandling.
Eksempler på hvordan professionelle og hobbybiavlere arbejder med honning
– honningtyper, tørring af honning, podning, få eller mange gange røring, opbevaring af honning m.m. som biavlere bør have viden om.

Onsdag d. 29. juni i huset kl. 19.                             OBS ONSDAG
Medlemsmøde med emnerne Biernes sygdomme og Fodring af bifamilierne.
1) Anmeldelsespligtige bi sygdomme med mest fokus på pest og driftsformer, som bedst holder pest ude af bigården.
2) Fodertyper og måder at fodre på med eksempler fra professionelle og hobby biavlere
- hvor meget foder skal bifamilien mindst gives, hvor langt hen på efteråret kan fodertyperne anvendes, drivfodring i foråret og i efteråret.

Søndag d. 28. august i skolebigården kl. 9.          OBS SØNDAG
Medlemsmøde i skolebigården med emnet: Fornyelse af bifamiliens dronning.
1) mødedeltagerne hjælper med indføring af nye dronninger i bifamilier i skolebigården
2
) Skolebigården er vært ved formiddagskaffen inden næste emne.
3) Efter kaffebordet arbejdes med
emnet Dronningens feromon og bedste måde og tidspunkt for at forny bifamiliens dronning.

Andre arrangementer i løbet af sommeren annonceres Ad hoc.

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening onsdag d. 11. maj kl. 19 i foreningens hus, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge

Vinterprogram.

Onsdag d. 2. februar  i huset kl. 19 i huset           (bemærk onsdag)
Tonny Tychsen fra Ellum dronningeavl viser billeder
 og fortæller fra produktionen af dronninger
Arrangementet med Tonny Tychsen er aflyst - tages op igen senere

Tosdag d. 2. marts i huset kl. 19 i huset
Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen er udsat og afholdes 11. maj kl. 19 i foreningens hus.

Tosdag d. 24. marts i huset kl. 19 i huset
Storbiavler Lars Egelund Nielsen fra Spranglebjerg biavl fortæller fra sin biavl.
Spranglebjerg biavl driver ca. 1200 bifamilier.

 Andre arrangementer i foreningen annonceres Ad Hoc

 Arrangementer i de øvrige fynske biavlerforeninger linkes der til på hjemmesiden for
Ringe & Omegns Biavlerforening

 Arrangementer i efteråret 2021 - flere arrangementer kommer til efterhånden.

 Torsdag d.14. oktober kl. 19 i huset
Maria Gram viser billeder og fortæller om vilde bier og de efterhånden meget dårlige vilkårene for dem.

Søndag d. 12.. dec. i huset kl. 9.30 i skolebigården

Julekaffebord, hvor foreningen er vært.

Alle foreningens bifamilier er varroa behanlet med oxalsyre strips og gives ikke anden varroabehandling.

Mødets emne er varroabehandling med oxalsyre strips.

Oxalsyr strips anvendes verden over i mange varianete og vi ser på nogle af mulighederne.

Se også også opslag på foreningens Facebook side          

 

Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen valgt således:
Olav Salten - formand
Vagn Brogaard - kasserer
Jacob Taulo - næstformand
Michael Grønnemose - sekretær
Carlos Pedersen UPEfter konstitueringen rettes bestyrelsesoversigten til på hjemmesiden og i medlemsbladet Honning Tidende.

Arrangementer i foreningen annonceres foreløbig ad Hoc på grund af Corona restriktioner.

Efterårsprogram 2020 

OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninge

Generalforsamling 2020

    Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen i Ringe & Omegns Biavlerforening afholdes senest 1. juni. Situationen affødt af Corona virus førte til aflysning af generalforsamlingen, planlagte arrangementer og ingen steder i vedtægter eller forretningsorden er denne usædvanlige situation tænkt ind. 
Generalforsamlingen 2020 var fastsat til onsdag d. 15. april 2020.

Det er altså helt op til bestyrelsen at håndtere situationen og på seneste bestyrelsesmøde var den udestående generalforsamling på dagsordenen.

Henset til, at Corona virus stadig er i samfundet og at sundhedsmyndighederne venter let opblussen i efteråret og opfordrer til at begrænse mødevirksomhed, blev beslutningen lige så usædvanlig som situationen: Vi undlader at afholde generalforsamlingen 2020 og afholder i stedet generalforsamlingen 2021 så tidligt som muligt, dvs. i første kvartal af 2021.

Den nuværende bestyrelse fortsætter arbejdet frem til næste generalforsamling.

 Regnskabet for 2019 er naturligvis revideret til normal tid og det fremlægges i forbindelse med generalforsamlingen 2021. Det reviderede regnskab fremsendes gerne ved henvendelse til foreningens kasserer Vagn Brogaard brogaardvagn@hotmail.com.

 Medlems arrangementer i efteråret:

   I lighed med generalforsamlingen afvikles heller ikke medlems arrangementer i efteråret, for foredragsholdere venter helst og ser situationen an.

 Men julekaffebord, som vi plejer hvis muligt.

 Julekaffebord søndag d. 13. december kl. 9.30 og afvikles evt. i Søllinge forsamlingshus, hvis situationen omkring Corona virus er uforandret.

 søndag d. 13. dec. i huset kl. 9.30 i skolebigården

Julekaffebord, hvor foreningen er vært.

Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens bier denne dag efter nøje instruktion i, hvordan oxalsyre anvendes, fordeler sig og virker i bifamilien.

 Kursus i praktisk biavl

Fra den 8. juni må flere end 10 træffes, når krav til afstande holdes.
Derfor genoptages kursus i praktisk biavl torsdag d. 18 juni kl. 19 i skolebigården.
Alle kursister bedes møde denne dag.

For at imødekomme både sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og antal forsamlede og ønsket om, at gennemføre kurset i praktisk biavl så solidt som vanligt, har underviserne i skolebigården valgt at dele holdet op i 2 mindre hold. med undervisning henholdsvis onsdage og torsdage.
Ved at gøre således kan vi komme inden døre og kvalificere undervisningen meget ved at gøre brug af undervisningsmidlerne i huset, uden at komme i konflikt med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.  

For at det kan fungere, skal vi på 1. mødedag d. 18. juni foretage en justering af deltagerne på holdene både med hensyn til mødedag og med hensyn til stadetyperne opstabling og trugstade.
Denne justering sker d. 18. juni, hvor alle møder i skolebigården -

Mvh
Underviserne i skolebigården.

 

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening

Generalforsamlingen var fastlagt til d. 15. april kl. 19 i foreningens hus, men blev naturligt nok aflyst på grund af Corona virussen.

Bestyrelsen indkalder med alm. varsel til  generalforsamling, når det bliver at træffes i lidt større forsamlingen end aktuelt. Alle i den nuværende bestyrelse forsætter arbejdet.

Mvh

Bestyrelsen

Aflysninger:

Ringe og Omegns Biavlerforening følger naturligvis opfordringen sundhedsstyrelsen, regering og kommuner og aflyser alle aktiviteter i foreningen frem til juni måned.

Se mere om arrangementer og aflysninger i medlemsbladet Honning Tidende.

Kursus i praktisk biavl

Ringe biavlerforening følger mødevejledninger  vedr. Corona virus fra sundhedsstyrelsen og derfor fortsætter vi med at gennemføre kursus i praktisk biavl digitalt ved at sende rapporter med kommenterede billeder af det praktiske arbejde, som underviserne udfører i skolebigården i kursisternes fravær.

Rapporterne vedhæftes videoer med teoriundervisning, som vi løbende modtager fra Danmarks biavlerforening.

 

Kursets Praktiske del med fingrene i bi-familierne kommer til, når det igen er muligt med fysisk fremmøde af kursister i skolebigården, evt. som mindre grupper ad gangen.

Mvh

Ringe og Omegns Biavlerforening

Bestyrelsen

 

Vinterprogram 2019 

OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninger
.

Søndag d. 15. dec. i huset kl. 9.30 i huset
Julekaffebord, foreningen er vært.
1. Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens
bier denne dag efter nøje instruktion i, hvordan
oxalsyre anvendes, fordeler sig og virker i bifamilien.
2. Gele` Royal bruges i store mængder i alternative produkter.
- hvad indeholder gele` Royal
- hvordan udvindes det i store mængder.

Torsdag d. 27. februar I huset kl. 19
Jørn Egholm Jensen, fmd. for Vamdrup biavlerforening og mdr. skribent i 2018. Fortæller om
- drift i sin biavl med så få og enkle indgreb i bifamilierne som muligt.
- om hvordan han arbejder med sin honning – tør honning i magasinkasser.

Torsdag d. 12. marts i huset kl. 19
Jens Jørgensen om økologi på Rosilde Højgård, en landbrugsvirksomhed med udelukkende økologisk planteavl.
- økologisk drift sammenlignet med konventionel drift af markerne
- betydningen af en insektvenlig bundvegetation
- økologisk drift i bigården.

Torsdag d. 26. marts i huset kl. 19
Lars Egelunn Nielsen,, Spranglebjerg biavl. Lars vil fortælle om, hvordan man
- overkommer at drive 600 bifamilier.
- driver egen parringsstation på Omø
- får flyttet bifamilier
til bestøvning også på Lolland, Falster, Fejø, Samsø samt Agersø.
- hvordan håndteres den vanskelige situation på honningmarkedet.

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening onsdag d. 15. april j 2020 kl. 19 i foreningens hus Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb.

Efterårsprogram 2019
OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninger.

Torsdag d. 10. oktober i huset kl. 19
I sommer har der været en del tilfælde af pest på Midtfyn. Derfor har vi fået bisygdomsinspektør Flemming Alexandersen til at forklare om bi pest, hvad man selv kan gøre for at værne sig mod sygdommen. Flemming Alexandersen fortæller også om, hvordan en bisygdomsinspektør arbejder i et område, hvor der er konstateret pest i bigårde.

Torsdag d. 31. oktoberr kl. 19
Lær i skolebigården om
Parring af jomfru dronninger - egne eller indkøbte,
 hvordan gør man mest heldigt
Vi ser eksempler på flere typer af parrekasser

- parring i små aflæggere
- halvmagasiner brugt opdelt i flere parringsrum.
- parring i honningmagasinet

Torsdag d. 14. november kl. 19
Lær i skolebigården om:
-
at smelte egne tavler og især at få voksen renset tilstrækkelig godt
- forskellen på valsede og støbte vokstavler.
- kom og prøv at støbe vokstavler på foreningens nyanskaffede tavlestøber.

søndag d. 15. dec. i huset kl. 9.30 i huset
Julekaffebord, foreningen er vært.
1. Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens
bier denne dag efter nøje instruktion i, hvordan
oxalsyre anvendes, fordeler sig og virker i bifamilien.
2. Gele` Royal bruges i store mængder i alternative produkter.
- hvad indeholder gele` Royal
- hvordan udvindes det i store mængder.

Generalforsamling 4. april 2019
Carlos Helager Pedersen blev valgt i stedet for Aksel Scheby, som ikke ønskede genvalg.
Som 2. suppleant valgtes Rune Krogh
Per Holme genvalgt som revisor

Sommerprogram

OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninger.Kursus i avl af egne dronninger i 3 lektioner  
Max 15 deltagere og tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com sms 2990 2037 eller ring.

Pris for kursus 100 kr. inkl. forbrugsstoffer, som kan betales på net-bank .reg. nr. 1551 konto nr. 7 03 40 24

Søndag d. 2. juni kl. 9 i skolebigården
- kun få hjælpemidler er nødvendigt for at lave egne dronninger
- Sådan laves nemt en cellestarter
-  dronningens udvikling og praktisk arbejde med omlarvning.
- rugning i rugefamilie  og rugning r rugemaskine (varmeskab)
- om nødvendigheden af nyt blod i bigården
- se og lav evt. selv en simpel effektiv rugemaskine (varmeskab)

Lørdag d. 15. juni kl. 9 i skolebigården
 parring i småfamilier eller i parrekasser - hvad er bedst
- typer af parringsstader og klargøring af dem
- sådan finder du de rigtige bier til parrekassen og starter parrefamilien
- lidt om friparring og ø parrin
g.

Søndag d. 23. juni kl. 9 i skolebigården

- hvornår i sæsonen laves aflæggere og fornys dronninger bedst og billigst
- om indførings bure med 1 og 2 kammersystem, vi ser på foreningens samling af indføringsbure.
- Praktisk arbejde med at skifte dronninger ved brug af modne
dr. celler, parrede dronninger og at laver aflæggere ved brug af modne celler og jomfrudronninger.


Lørdag d.  25. maj – besøg i Langelands biavlerforening

10.00: Rundvisning i bigård og pavillon
11.15: Sandwich m. øl/vand
12.00: Rundvisning i Medicinhaverne

Pris inkl. fortæring og rundvisning i Medicinhaverne: 80,-Sidste tilmeldingsdag mandag den 13/5 til mail: marialantz@mail.dk eller mobil: 41 59 68 44.

Søndag d. 16. juni – sommertur med mulepose – afgang fra Bøjden kl. 9 
Bustur til Als og Sønderjylland, hvor vi besøger
- skolebigården Laksemølle, hvor Klaus Langschwager arbejder – undervisnings videoerne med Klaus Langschwager er optaget her – se www.biavlswebinar.dk 
- Ellum storbiavl og dronningeavl, hvor Tonny Tychsen udførligt fortæller om produktion af kvalitetsdronning i stor skala.
- besøg i Swienty` meget store forhandling af biavlsmateriel i Ragebøl

- P ris 350 kr. inkl. fuld morgenkompelt på Bøjden – Fynshav færgen. 

Torsdag d. 4. juli kl. 19
Besøg i Ove Olesens bigård Sdr. Højrupvejen 9, 5750 Ringe
Ove gør status for sommerens biavl. 

Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com sms 2990 2037 af hensyn til kaffebordet.

Mandag d. 15. juli - besøg i Faaborg bialerforenings skolebigård kl. 19
Biavlerne fra de sydfynske foreninger træffes i skolebigården, hvor storbiavler Fl. Jakobsen gør status for sommerens biavl, kaffebord og hyggeligt samvær.
Krogsbjergvej 25, 5600 Faaborg.


Aktiv dag i skolebigården torsdag 11/7 kl. 9
En sommerferiedag for kommunens børn i skolebigården
Tilmelding til Scheby2009@hotmail.com  / 2010 7534  

Vinterprogram 2019
OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninger.

søndag d. 9. dec. i huset kl. 9.30 i huset
1. Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens                                
bier denne dag efter nøje instruktion i, hvordan oxalsyre anvendes, fordeler sig i bifamilien og om, hvordan syren virker.
2. Om at vaske rammer i kold vand med Kenosan sæbe –
Kenosansæbe indeholder natriumhydroxyd og er derfor stærkt basisk
Foreningen er vært ved julekaffebord.

Torsdag d. 14. februar I huset kl. 19
Johann og Charlotte Falk, som er medlem af Ringe biavler forening, vil fortælle om Nørrehavegård Biavl, som de startede i
2013. De driver nu en biavl med 600 familier.
Nørrehavegård, Skovgårdsvej 3, Palleshave 5750 Ringe


Søndag d. 10 marts  - TEMA dag på biblioteket i Faaborg kl. 9
Det gl. bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Faaborg – 1. sal.
a) DALINNO A/S i Kalundborg har udviklet nye tavlerammer I plast.
Stefan Dalsgaard viser billeder og fortæller fra udviklingsarbejdet –
En biavler, som har af afprøvet rammerne, fortæller om sine erfaringer.
b) Endelig aftale med indlægsholder ikke helt på plads.

Torsdag d.. 28. marts i huset kl. 19
Vagn Brogaard: Om honning og honningbehandling.                                Emnet belyses med udgangspunkt i
Danmarks Biavlerforenings nye kursusmateriale.  

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening torsdag d. 4. april.  2019 kl. 19 i foreningens hus - Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb

 

Sommerprogram 2018

Lørdag d 26. maj kl. 10 – 16.
Langelands biavlerforening indbyder til arrangement i deres nye besøgs bi pavillon og i medicinhaven.
 Af hensyn til køkkenet tilmelding til Maria Lantz marialantz@mail.dk  / 41 59 68 4

søndag d.10.juni kl. 9 – 15 - kursus i avl af egne dronninger
Se kursusbeskrivelsen på forsiden af medlemsbladet Honning Tidende.
Kursussted er skolebigården, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe. (ligger bag ved forsamlingshuset)
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com sms 2990 2037 

Torsdag d. 14. juni kl. 19
Foreningen besøger den selvbyggede landsby ved siden af Hesbjerg slot, hvor skal se bigården hos Edmund og Lilja Madsen
Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst. Tilmelding til 
rogaardvagn@hotmail.com sms 2990 2037

Torsdag d.12 juli kl.19
Vi besøger Ove Olesen ser bigården, hvor Ove vil vise, hvordan han danner vinterleje.
Sdr. Højrupvejen 8, Sdr. Højrup. 
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com sms 2990 2037 

Sommertur med bierne
Faaborg biavlerforening arbejder med at tilrettelægge en fælles sommertur med bus for de sydfynske biavlerforeninger

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening torsdag d. 12. april 2018 kl. 19 i foreningens hus Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb til kaffen

Vinterprogram 2018

søndag d. 10. dec. i huset kl. 9.30 i huset
1) Oxalsyre – hvordan syren fordeles i bifamilien og virker.
- Kursisterne behandler bierne i skolebigården.
2) Om bivoksens fysiske egenskaber, smeltning af vokstavler og
fremstilling af egne kunsttavler.

Torsdag d. 18. januar I huset kl. 19
Formand for Danmarks Biavlerforening Knud Gråskov
- Om Apimondia 2017, Danmarks biavlerforenings
visioner og om neonikotinoider i plantebeskyttelsesmidler.Søndag d. 11. marts TEMA dag i Søllinge forsamlingshus kl. 9
Temadagen arrangeres i samarbejde med Faaborg og Langeland biavlerforeninger Dr. avler Ivan Nielsen
_ Himmerlandske bier
- Om udvælgelse og forædling af avlsdronninger og det
praktiske arbejde med at avle kvalitets dronninger

 


Marianne Danielsen fra Bidro
- Om alle Bidros produkter, der er naturlige og udviklet omkring det naturlige stof Gelé Royal, og der er ikke gået på kompromis med kvaliteten

Danske kommuner, Landmænd og haveejere gør allerede
meget for at skabe bedre levevilkår for honningbien og andre
insekter – vildtstriber, randsåning, remisser osv.
- om bi- og vildtvenlige planter, frø og frøblandinger til udsæd.
Pris 150 kr. inkl. frokost burger, øl, vand og kaffe / te

 facebook - Ringe & Omegns Biavlerforening
Gruppen henvender sig primært til medlemmer af Ringe & Omegns Biavlerforening, men andre fynske biavlere er også velkomne.
Arrangementer i de øvrige fynske biavlerforeninger linkes der til på hjemmesiden for

Ringe & Omegns Biavlerforening.

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening torsdag d. 12. april j 2018 kl. 19 i foreningens hus Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.


Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb.

 
Efterårsprogram 2017

Onsdag d. 23. august kl.19 – 21
Naturperler i Faaborg Midtfyn kommune – De Fynske Alper.
Vi besøger svanninge Bakker, hvor biolog i Miljø styrel
sen Jesper Vagn Christensen fortæller om driften af
Naturarealerne, hvor der især tages hensyn til natur-
typen overdrev, udfordringen med gyvel. Om Heste-
Bakken som er et artsrig overdrev på en jordbund, som
Rummer lidt kalk.
Mødested på parkeringspladsen lidt nord for restaurant
Skovlyst ved Odensevej 169, 5600 Faaborg.

 Torsdag d. 26. oktober i huset kl. 19 (ændret til torsdag d. 2. november)
Ole Michael Jensen fortæller om presning og presse-
teknikker af honning og gennemgår de forskellige
honningpressere, som er på markedet.
Ole Michel Jensen vil også fortælle om sin driftsform.

 Søndag d. 12. november kl. 9.
Frugtavler Mikkel Helms viser, hvordan man mest
hensigtsmæssigt beskærer frugttræer af forskellig
Slags. Formiddagskaffen i foreningens hus, hvor
Mikkel Helms gerne fortsætter emnet.

Mødested i frugtplantagen Tarupvej 29, 5792 Årslev

søndag d. 10. dec. i huset kl. 9.30 i huset
Fælles arrangement for kursister og foreningens medlemmer
1. Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens
bier denne dag efter nøje instruktion i, hvordan
oxalsyre anvendes, fordeler sig i bifamilien og
hvordan syren virker.
2. Om smeltning af voks og fremstilling af egne kunst-
tavler.
Foreningen byder på julekaffebord.

Facebook:
Ringe & Omegns Biavlerforening

Gruppen henvender sig primært til medlemmer af Ringe & Omegns Biavlerforening, men andre fynske biavlere er også velkomne.

 Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening torsdag d. 19.april. maj 2018
kl. 19 i foreningens hus - Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb.

Sommerprogram 2017

OBS. Aftenskolebetaling opkræves ikke længere, men i stedet opkræves 50 kr. ved foredragsmøder som i øvrige fynske biavlerforeninger.

Torsdag d. 20. april kl. 19 i huset 
Naturperler i Faaborg Midtfyn kommune
 
Onsdag d. 3. maj i huset
Generalforsamling kl. 19

Torsdag d. 11. maj kl. 19
Medlemsbesøg i Ove Olesens bigård
Sdr. Højrupvejen 8, Sdr. Højrup
 
Onsdag d. 17. maj kl. 19
Medlemsbesøg i Torben Nielsens by bigård.
Eriksgade 7, Odense.
Max 15 deltagere og først til mølle.
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com
 
Lørdag d. 20. maj kl. 9 – 12 
Kursus i avl af egne dronninger i Torben Nielsens bigård, Eriksgade 7, Odense
Max 10 deltagere – Pris 100 kr.
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com
 
Søndag d. 21. maj 
Sommerudflugt til Lolland, hvor vi besøger: 
- en storbiavler med vandrebiavl i frugtplantager og hvidkløver m.m.
- en mellemstor biavler, ser bierne og smager chokoladehonning, honning med nødder, citrushonning m.fl.
- en økologisk frugtplantage 
- Sakskøbing by
- Dodekalitten
Inkl. morgenkomplet på færgen til Tårs.
Detaljeret program for turen sendes ud i april og lægges på hjemmesiden.
Pris 350 kr. og tilmelding senest 15. maj til brogaardvagn@hotmail.com
Mødested ved Spodsbjerg færgen med afgang kl. 8.15 
 
Dyrskue 9. 10. og 11. juni 2017 
Fynske biavlerforeninger med stand på dyrskuepladsen i Odense.
 
 
Torsdag d. 13. juli kl. 19
Medlemsbesøg hos Solens Hjerte, Platageskolevej 51, 5220 Odense SV.
Solens Hjerte` biavl ved Zofus Knudsen og Lars Ficher vandt guld i 2015 for bedste honning ved Apimondia verdenskongressen i biavl i Sydkorea.
Se mere på www.solenshjerte.dk
Der opkræves 60 kr. for kaffen 
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com
 
Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb.
Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening torsdag d. 19. april 2018 kl. 19
 i foreningens hus - Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe 
 
Generalforsamling 3.5.2017
Aksel Scheby genvalg til bestyrelsen
Leif Mortensen og Michael Grønnemose nyvalgt til besgyrelsen

Mette Bådegaard nyvalg til suppleant
Vagn Knudsen genvalg til suppleant

Lisbeth Mølgaard Sørensen nyvalg til revisor
Andy Jacobsen nyvalg til revisor suppleant


Vinterprogram 2017Søndag d. 11. december kl. 9.30 i huset – foreningen er vært ved julekaffebord
Fællesarrangement for kursister og foreningens øvrige medlemmer.
Sådan fordeler oxalsyre sig i familien og sådan virker det - skolebigårdens familier behandles.
 

Lørdag d. 7. januar      (OBS udsat på grund af vandskader i Soltau)                    
Tag med på bustur til den store tyske biavlsudstilling i Soltau.
Pris for turen inkl. entre i Soltau kr. 600,-
Tilmelding til tm@thorvaldmathiesen.dk  
Ring eller sms til 22 13 06 44. Tilmelding senest den 22. december.
Ægtefæller og ledsagere er velkomne.
Arrangeres af Faaborg, Langeland og Ringe biavlerforeninger.

Tirsdag d. 14. februar kl. 19 i Søllinge forsamlingshus
Blommesnaps - Blåbærsnaps - Slåensnaps m.fl.
Biernes arbejde danner grundlaget for mange snapse at trække i.
Faaborg Snapselaug fortæller og viser billeder om fremstilling af snaps.
Og giver smagsprøver.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage
.
     

Søndag d. 12. marts TEMA dag i Søllinge forsamlingshus kl. 9 – 14.
1.
Storbiavler & dronningeavler Kurt Holbæk, Vordingborgvej 185, Tureby.
Rationel drift året rundt i en grøn biavl med 450 bifamilier og om biavl i stordrift på New Zealand i en biavl med 1200 familier.

2. Om det vigtige i forædling af honningbier / dronninger og brug af parringsstationer. Storbiavler & dronningeavler Anders Blæsild med kollega fra Dronningeavlerforeningen af 1921.
3. Om det vigtige for biodiversiteten i flora og fauna med beplantninger f.eks. som vildt striber i det åbne land med mange monokulturer. Hedeselskabet er bl.a. en stor aktør på området.
Rolf Theuerkauf, Agronom og konsulent i Danmarks biavlerforening.
Pris 150 kr.
inklusiv frokostburger, vand / øl og kaffe / the i pauserne.

Tilmelding: brogaardvagn@hotmail.com  / sms 2990 2037 eller ring.
Arrangeres af Faaborg, Langeland og Ringe biavlerforeninger.

Facebook: Ringe & Omegns Biavlerforening
Gruppen henvender sig primært til medlemmer af Ringe & Omegns Biavlerforening, men andre fynske biavlere er også velkomne.

Arrangementer i de øvrige fynske
biavlerforeninger linkes der til på hjemmesiden

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening onsdag d. 3. maj 2017 kl. 19 i foreningens hus Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb.

Efterårsprogram 2016

Torsdag d.20.okt. kl.19

Foreningen besøger Magtenbølle Honning og Mjød. Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg.
www.magtenboelle.com
Honningen bruger biavlerne hos Magtenbølle Honning og Mjød til forskellige biavlsrelaterede produkter - primært honning; men også mjød med smag fra forskellige krydderier. Alle planter, der indgår i produktionen af mjød, er dyrket på Fyn.
Pris 100 kr. for kaffe, brød og smagsprøver m.m.
Tilmelding til brogaardvagn@hotmail.com
 
Torsdag d. 17.november kl. 19 i foreningens hus
Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening, om Det elektroniske stadekort og den reviderede vejledning i Den Sikre strategi ved bekæmpelse af Varroa
Pris 50 kr.
 
Torsdag d. 24 november kl. 19 i foreningens hus
Rolf Theuerkauf, konsulent i Danmarks Biavlerforening, om plantebeskyttelsesmidlerne Neonikotinoider og ændringer i floraen og dermed biernes fødegrundlag og lidt om Brandbæger, som afgiver giftig nektar.
Pris 50 kr.
 
Søndag d. 11. december i foreningens hus
Fællesarrangement for kursister og foreningen medlemmer.
Kursisterne oxalsyrebehandler skolebigårdens bier denne dag efter instruktion i, hvordan oxalsyre anvendes, fordeler sig i bifamilien og hvordan syren virker. Efterfølgende byder foreningen på julekaffebord.
Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening onsdag d. 3. maj 2017 kl. 19 i foreningens hus - Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb
.

 

Sommerprogram 2016Torsdag d. 14.4.2016 kl.19
Zofus Knudsen og Lars Ficher fra Solens Hjerte
i huset Sdr. Højrupvejen 104, 5750 Ringe
- om egen biavl og Apimondia i Soul 2015, hvor de fik guld for egen gode honning.
Pris 50 kr.
 
Onsdag d. 18. maj  2016 kl. 19
Medlemsbesøg i Rita og Peder Evalds bigård i æbleplantagen, Rifbjergvej 2, Rudkøbing
Langelands biavlerforening arrangerer.
Ingen tilmelding, man kommer bare.. Mødet er gratis.

Torsdag d. 26.5.2016 kl. 19
Medlemsbesøg i Ove Olesens bigård, Sdr. Højrupvejen 8, 5750 Ringe.
 
Søndag d. 5. juni 2016 kl. 13
Medlemsbesøg i storbiavler Peter Hansens bigård, Horne landevej 2G, Horne 5600 Fåborg.
Fåborg biavlerforening arrangerer og tilmelding til tm@thorvaldmathiesen.dk, Pris 50 kr.
 
10, 11. og 12. juni 2016
Fynske biavlerforeningers fælles stand på Fyns dyrskue. 2. og 3. juli 2016
Danmarks Biavlerforenings 150 års jubilæum afholdes i Ringe by. Se mere på www.biernesfest.dk  

Søndag d. 14.8.2016	Se programmet HER
Sommer udflugt med bus til Rømø og Ribe.
På Rømø skal vi besøge lyng- og storbiavler Erling Atzen, månedens skribent i 2012. 
Om eftermiddagen besøger vi Ribe biavlerforenings skolebigård og Ribe by.
Pris 300 kr. inkl. formiddagskaffe med rundstykke. 
Arrangeres sammen med Fåborg og Langelands biavlerforeninger.

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening tirsdag d. 3. maj
 kl. 19 i foreningens hus - Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.

Ved evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde kan der blive opkrævet et mindre beløb. 
 
Generalforsamlingen  3. maj 2016
Genvalg til Olav Salten som formand.
Vagn Brogaard valgt til bestyrelsen i stedet for Bendt Johansen
Vagn Knudsen valgt som suppleant
Michael Grønnemose valgt til revisor i stedet for Henning Drejer.
Lisbeth Sørensen valgt til rivisorsuppleant

Vinterprogram 2016

Torsdag d. 6. december 2015 i huset kl. 9.30
Om voks, voksbehandling og kvaliteten af opstablingsstader.
Claus Bengtson, ny indehaver af Honninggården i Holse.
 (kursisterne møder til oxalsyrebehandling af bierne kl.9)

Torsdag d. 11.februar 2016 i huset kl. 19
Om sortshonninger, et væld af forskellige
Honninger tilvejebragt i små magasiner og ofte
fratagning af honning
Kurt Andersen, Vejle biavlerforening.

Søndag d. 13. marts kl. 9 TEMA dag i Søllinge forsamlingshus

 

 Torsdag d. 14. april i huset kl. 19
Zofus Knudsen og Lars Fischer fra Solens hjerte.
Om Apimondia 2015 i Soul i Sydkorea og Guldmedaljen
for den bedste honning.

https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.pngRinge & Omegns Biavlerforening
Gruppen henvender sig primært til medlemmer af Ringe & Omegns Biavlerforening, men andre fynske biavlere er også velkomne

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening 3. maj  2016 kl. 19 i foreningens hus Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge.
Evt. traktement ved besøg i fremmede bigårde betales med 25 kr. til værten.

Kursus i praktisk biavl 2022 - tilmelding til Vagn Brogaard
brogaardvagn@hotmail.com /
2990 2037
se program, sted og pris, klik på kursus i praktisk biavl i menuen

Nyt kursus begynder i marts 2021 og man kan tilmelde sig allerede nu.

        

 

o o o o

Generalforsamling 7.5.2015
Vagn Brogaard valgt til dirigent.
Regnskaberne for foreningens drift blev godkendt.
Nyvalg til Christoffer Serber og Andy Jakobsen.
Genvalg til Aksel Scheby og Olav Salten
Nyvalg til Jørgen Pedersen og Michael Grønnemose som suppleanter

Generalforsamling 8.5.2014
Erik Pedersen, Herringe valgt til dirigent
Regnskaberne for foreningen og aftenskolen godkendt uden bemærkninger.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Bendt Johansen, Ullerslev.
Genvalg til kassereren Henning Jørgensen
Helmuth Knudsen, Gudme valgt til 1. suppleant.
Per Holme, Ringe blev ny revisor og genvalg til revisorsuppleant Allan Nielsen.

 Samarbejde med sydfynske biavlerforeninger                                                                                                                                     
25. september
mødtes repræsentanter fra Fåborg, Langeland, Ringe og Svendborg biavlerforeninger
 i vores forenings hus i Søllinge og formålet var, at etablere et samarbejde foreningerne imellem.
Med et mere bredt medlems -grundlag mener, vi at der kan skabes mere kvalitet i foreningerne
 og at arbejdet i bestyrelserne med fordel kan fordeles på flere hænder.

Alle foreninger havde naturligvis alt programlagt for 2013, så snakken måtte dreje sig om kalenderåret 2014.
 Aftalen blev, at hver forening som udgangspunkt byder ind med et fælles arrangement.
En ramme for hvert enkelt arrangement blev lagt fast og så er det op til den arrangerende forening,
hvordan rammen fyldes ud. Alle mødte op med en meget positiv tilgang til at skabe et godt samarbejde.

10 års jubilæum i skolebigården i Herringe d. 25. august 2013
10 års Jubilæum i skolebigården søndag d. 25. august var en god dag, hvor rigtig mange mødte op og
viste påskønnelse af det meget betydelige og uegennyttige arbejde, som er gjort.  Ca. 120 kursister har i
årenes løb fået basisuddannelsen i foreningens skolebigård, fortæller Gitte Hansen. Konsulent Flemming
Vejsnæs repræsenterede Danmarks Biavlerforening ved jubilæet.
Med jubilæet ophører skolebigården i Herringe og foreningens bifamilier og meget grej er allerede flyttet
til foreningens hus i Søllinge, som bliver ny skolebigård. Bestyrelsen siger mange tak for indsatsen til
Erik, Grete, Gitte, Ove, Aksel og andre, som har arbejdet i skolebigården gennem årene.

Fra generalforsamlingen d. 21. marts. på Tingagerskolen
Genvalg til Aksel Scheby, Olav Salten og Poul Emil Frederiksen
Helmuth Knudsen, Gudbjerg og Hans E Larsen, Odense nyvalgtes som suppleanter.
Genvalg til Jørgen Vilster til revisor og Allan Nielsen til revisorsuppleant.
Beretning og regnskaber godkendt uden bemærkninger.
Der var godt fremmøde og god stemning på generalforsamling

Generalforsamling i Ringe & Omegns Biavlerforening.
Foreningens generalforsamling afholdes torsdag d. 21. marts kl. 19 på Tingagerskolen i Ringe.
Indkørsel fra Lombjergevej.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningens nye klubhus i Søllinge / ny bigård i Sødinge
10. september 2012
Torsdag d. 6. september blev første egentlige møde for biavlerforeningens medlemmer afholdt i det nye klubhus og 26 medlemmer var mødt. Formålet med mødet var dels at få taget huset i brug og dels at høre medlemmernes ønsker til aktiviteter i huset og på den store udenomsplads. Mødet var en god og positiv oplevelse og der kom flere gode forslag frem.
Foreningens skolebigården skal forblive i Herringe hos Erik og Grethe Pedersen en `sæson mere og flyttes næste efterår til Søllinge.
Jørgen Knudsen i Sdr. Højrup har foræret en bigård på 17 familier til Ringe & Omegns Biavlerforening. Bigården henstår i Sødinge på en en matrikel nær ved en mose og i et område med gode trækforhold og det er tanken at bigården bliver stående på matriklen. Forhåbentlig er der hjælpende hænder blandt foreningens medlemmer til pasningen af foreningens bifamilier,
således at vi kan udvikle foreningens nye domicil i Søllinge til et godt lærested for både nye og erfarne biavlere

Foreningens nye hus i Søllinge
Søndag 8.juli.2012
Receptionen i Ringe & Omegns Biavlerforenings nye hus i Søllinge var vellykket, godt hjulpet af høj sol og tørvejr hele dagen. Søllinge by viste god interesse for den nye forening, som er rykket ind i deres by og mødte op for at se det tidligere spejder hus efter istandsættelsen. Danmarks Biavlerforening var også repræsenteret, idet Arne T Henriksen fra DBF` bestyrelse var blandt de besøgende.
Mange hænder har været aktive for at for at få omgivelserne og huset til at fremtræde pænt og skabe gode og velegnede rammer for aktiviteter i foreningen
Honning og jordbærdagen lørdag d. 30 juni. 2012    
10. maj 2012
Honning og jordbærdagen er den dag, hvor lokalforeningen og medlemmer af Danmarks Biavlerforening markedsfører honning som et fantastisk velsmagende supplement til frisk plukkede nye danske jordbær. Det er den dag, hvor biavleren præsenterer årets første nyslyngede honning, og det er den dag, hvor vi sælger en masse nyslynget honning.
Deltagelse er åben for alle lokalforeningen og for medlemmer af Danmarks Biavlerforening, som vil lave et lokalt arrangement. Det kan være en bod hos en en jordbæravler, ved en butik, eller måske på det lokale torv. Formålet er at præsentere honning, jordbær og biavl.

Fra generalforsamlingen d. 22 marts på Tingagerskolen
Genvalg til Henning Jørgensen, Per Holme og Henning Drejer
Nyvalg til Charlotte Vesterskov Pedersen som suppleant til bestyrelsen
Nyvalg til Allan Nielsen som revisorsuppleant
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslag fra bestyrelsen om, at arbejde videre med en mulig ny placering af foreningens skolebigård i Søllinge, hvor der er mulighed for, at foreningen også kan får sit eget hus.
Et forslag om selvstændigt regnskab for skolebigården blev forkastet.
En ændring af vedtægterne fra "der skal vælges 1 suppleant" til "der kan vælges 2" fik tilslutning. Forslaget skal endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Begynderkursus i Ringe & Omegns Biavlerforening - Kursus er fuldt besat.
20.feb.2012
Kurset forløber over hele sæsonen med 16 lektioner og begynder d. 29. marts og slutter d. 27.oktober.
Se hele undervisningsprogrammet i menuen til venstre.

Det centrale bigårdsregister.
Det centrale bigårdsregister er udviklet for Plantedirektoratet i samarbejde med Det jordbrugsvidenskabelige fakultet, Århus Universitet, og biavlsorganisationerne.
Formålet er primært at lette bekæmpelsen af skadegørere, som rammer biavlen. Ved at få registreret de bigårde, som biavlernes bistader er opstillet i, således at det er let at finde ud af hvilke andre bigårde, der er i risiko for at være blevet smittet af en skadegører.
Desuden er det et væsentligt formål at lette det administrative arbejde for såvel biavlere som myndigheder ved at erstatte papirarbejdsgange med elektroniske arbejdsgange.
Systemet er ikke fuldt udviklet endnu, men vil løbende bliver tilføjet ny funktionalitet, efterhånden som den er færdigudviklet.

Bi-kursus  -  en alternativ måde at drive biavl på
Ebba og Ejvinds biavl i Lindved tilbyder kursus i en alternativ måde at drive biavl på, hvor biernes væsen og behov i højere grad tilgodeses end ved traditionel biavl  -  bedre livsvilkår giver større større sundhed, gladere bier, er mindre kompliceret, men giver også lidt mindre honning.
Kurset henvender sig til alle, som har eller ønsker at anskaffe sig bier.
Tilmelding og spørgsmål - 28 50 00 37 / erikfrydenlund@gmail.com  /  læs mere på www.erikfrydenlund.dk /  pris: 350 kr. og indbetales på konto 8401 422133 /  sted: Nr. Lyndelsevej nr. 19, 5250 Odense S.

Formandsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense d. 30. okt. 2011
Ved det netop afholdte formandsmøde i Odense meddelte Claus Groth Hede fra Augustenborg at han ønskede at trække sig fra sin bestyrelsespost. Bestyrelsen takkede Claus for hans store indsats i bestyrelsen og bød derefter velkommen til bestyrelsens hidtidige suppleant Ernst Harder.
Ernst er kendt af især mange sjællændere for sit store arbejde som formand for Østsjællands Biavlerforening, som han over de sidste år har drevet frem til at være en af vores større foreninger. Bestyrelsesarbejde i Danmarks Biavlerforening er ikke helt fremmet for Ernst, da han hidtil har været eksternt medlem af vores markedsføringsudvalg. Vi ønsker Ernst velkommen i bestyrelsen.

Åbent Landbrug d. 18. september Åsvej 1 i Herrested
Ringe & Omegns Biavlerforening deltog med en stand. Interessen for standen var god og mange fik en smagsprøve på sommerens høst.
Landbruget drives med en stor besætning af malkekvæg og derfor var Arla også til stede med smagsprøver på mange  produkter.

Bisygdomskursus
Danmarks biavlerforening afholder næste bisygdomskursus d. 14 – 16 marts 2012 på forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse. På grund af øget efterspørgsel udbyder vi endnu et bisygdomskursus d. 28 – 30 marts 2012 på forskningscenter Flakkebjerg og dette kursus kan kun afholdes, hvis antallet af tilmeldte er tilstrækkelig. Hvis du ønsker at blive skrevet på vores venteliste, kan du sende en mail til Charlotte.Knudsen@agrsci.dk

Grøn voksklub

26/8 11
Vi er en gruppe på 8 biavlere, der vil starte en " grøn voksklub ". Vi søger nogle flere medlemmer. Hvis du er interesseret kan du kontakter Gitte på tlf. 21 62 11 47 eller mail  Via18@mail.dk

Venlig hilsen
Gitte

Miljøministeren på bi-besøg i Gislev hos Inger og Jes Rasmussen
23.8.11

Miljøminister Karen Ellemann var i Gislev for se på et lille insekt , der spiller en stor rolle, skriver Fyens Stiftstidende om ministerbesøget. Karen Ellemann ønskede at besøge en almindelig biavler på Fyn for at danne sig et indtryk af vilkårene for biavl på Fyn og i Danmark. Vært ved besøget var Inger og Jes Rasmussen i Gislev.
Jes Rasmussen viste sine bifamilier frem og forklarede om om biernes liv og betydning til en meget interesseret minister. Det nye bigårdsregister blev også præsenteret i forbindelse med besøget hos Jes Rasmussen. Ideen med det nye bigårdsregister er at gøre det lettere at begrænse sygdomsudbrud i bierne.
Plantedirektoratet, Kort og matrikelstyrelsen og Danmarks biavlerforening var også repræsenteret ved besøget.
Inger og Jes Rasmussen bød ved besøget på  kaffebord med hjemmebagte boller, honningkage og mjød.

Kolding bliver Danmarks sødeste by - Honningfestival d. 27. aug.
  
Se mere på www.biavl.dk

ImageDer bliver masser af honning, gode smagsprøver og festlig underholdning når Danmarks Biavlerforening inviterer til Honningfestival i Kolding. Det sker lørdag den 27. august, hvor området på og omkring museet Koldinghus er fyldt med stande, foredragsholdere, arbejdende værksteder, inspiration fra kokke i køkkenet og en række tilbud til både børn og deres voksne forældre.
Målet med honningfestivalen er ikke blot at sætte fokus på dansk honning, men i særdeleshed på dansk biavl og den enorme betydning, som bierne har for både natur, haver, landbrug og frugtavl. Derfor har festivalen temaet »Natur – naturlig – naturligvis«.  Der vil også være stande, der relaterer sig til honningbier og deres produkter. Alt sammen vil være ganske gratis at se og deltage i
Festivalen åbnes klokken 10 af tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), hvorefter der vil være åbent til festivalens stande.

Børn fra Kolding, som denne dag bliver Danmarks sødeste by, vil bage honningpandekager og udsmykke bistader, som sælges på auktion til højst bydende. En erfaren biavler vil anlægge et rigtigt biskæg af flere tusinde levende bier, byens restauranter tilbyder retter med honning som ingrediens. Og ved samme lejlighed kan du prøve de to, nye typer honningøl, der er brygget specielt til festivalen.
Blandt foredragsholderne kan du høre Carl Johan Junge fortælle om den brune bi på Læsø, der er den oprindelige, danske honningbi. Oliver Maxwell vil fortælle om et nyt projekt i København, hvor de holder bier på tagryggene.
Det er også denne dag Danmarks bedste honning bliver fundet. Den udvælges af et panel af specialuddannede sensorikere, der prøvesmager, dufter, sanser og fornemmer, hvordan årets danske honninghøst er blevet og udvælger den bedste.

 Hvis du vil vide mere:
Hjemmeside: www.honningfestival.dk / www.biavl.dk/

CBR - Det Centrale Bigårdsregister - Opret dig som bruger af systemer på
www.biavl.dk
Det Centrale BigårdsRegister (CBR) er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.
I CBR har du har mulighed at bidrage til, at beskytte honningbierne i Danmark. Det gør du ved at indtaste, hvem du er og markere dine bigårde på et landkort. Så kan CBR give dig og andre biavlere besked, når eller hvis der findes alvorlige skadedyr eller sygdomme hos honningbier.
Alle biavlere kan kun se sine egne oplysninger.
Udover CBRs fordele i forbindelse med sygdomsbekæmpelse er der også andre fordele ved at registrere bigårde i CBR. I forbindelse med flytning, salg og køb af bifamilier, forenkler CBR bestilling af syn, og gør det muligt at udstede elektroniske sundhedsattester

Ringe og omegns bustur 2011 til Slovenien tur 26.april – 5.maj 2011.
Frede Frandsen, Vandmøllevej 22, Davinde skriver om biavl i Slovenien

  Ringe biavl var igen på tur i det sydlige Europa i Slovenien. Turen var som sædvanligt en dejlig tur med kulturelle/naturoplevelser og biavl. Her i Honningtidende holder vi os til biavlen i Slovenien. Den 29 april kører vi til Apiculture Museum i Radovljika. Her har de et fantastisk flot museum, der viser mange af deres biavls brugsgenstande igennem tiden op til i dag.Det som er markant i Slovensk biavl er deres farverige bistader. Forsiden af bihuset har sin egen billedsymbolik, det er vældig festligt at se hvor kreative de har været.Mange af deres bihuse har også været hele træfigurer, der fremstår som en hel udskåret træfigur, flere af dem var menneskefigurer og nogle var huse der lignede store villaer med tårne og spir, meget dekorativt.

   Den 30 april kører vi til byen Povir, hvor vi besøger en lokal biavler, som hed Ivan.Ivan tog imod os ude ved vejen, han var ulastelig klædt i brune bukser og en vest som havde en tavles sekskantede mønster, ganske flot. Og en flot hat, alt i samme farve. Tror næppe vi ser en dansk biavler klæde sig på den måde.

   Ivan havde tre mobile enheder og tre stationære pladser med bier. Også hans bihuse er malet i forskellige farver. Det skylles dels, at biernes huse står klinet op ad hinanden når de står på en lastbil og dels er det en del af den kultur der er omkring deres biavl. Bilerne er lænket til alle bistaderne, dvs. at bilen står ude på marken under hele sommerperioden. Vi så nogle biler hvor hele siden af bihuse var malet som et stort maleri, ganske festligt at se på og giver muligvis mindre fejlflyvning, idet der er ikke en indflyvning der er ens. For øvrigt tror jeg ikke det heller er det der bekymre dem mest. Det er mere de pelsklædte på 4 ben der har deres bevågenhed. De kan rasere det hele hvis de kan komme af sted med det. Men når bifamilierne står på lastvognene, så sidder de så højt at bjørnene har svært ved at øve hærværk mod bierne.

At arbejde med biavl på disse vogne er lidt af en snæver sag. Der er en midtergang imellem bifamilierne på en meters penge og der er ikke megen afsætningsplads, når de arbejder med tavlerne. Og staderne er et såkaldt bagladerstade. Al arbejde sker fra bagsiden af bistadet. På en dansk biavler virker det lidt omstændeligt. Men mulighederne er måske også begrænset pga, at de er nød til at sikre sig mod bjørnene.

Og der ligger også en gammel tradition forbundet med de metoder de bruger.

   Allerede i februar begynder bierne at rører på sig for at finde pollen og familierne vokser stille og roligt op til en stor familie. Men uheldet kan nogen gange være, at der kommer april kulde, hvilket kan sætte familierne lidt tilbage, det kan mindske deres årsproduktion lidt. Det er jo næsten som i DK.

Varroa behandling var der rimelig styr på dernede, set i relation til, hvad vi tidligere har set andre steder i Østeuropa. De anvender oxalsyre ligesom vi gør. Myresyre

 

Sommerudflugt 26/6 - 2011 til statsskovene og de militære skydeområder ved Oksbøl - i alt ca. 20 000 ha fra Holmsland i nord til til Fanø i syd.
Skov og naturtekniker Hans Bjerr viste rundt i området og fortalte om naturen og områdets benyttelse til lyngbiavl. Flere end hundrede avlere sætter hvert år ca. 4000 stader ud i området.
Honningudbyttet svinger meget, men i gode år kan der hentes 30 til 40 kg. Særlig heden Kalles Mærsk giver gode udbytter, fordi vinden har slidt arealet næsten ned til grundvandsspejlet, således at lyngen altid har god adgang til vand.
Nye biavlere som har lyst til at  prøve lyngbiavl med få stader kan henvende sig til Hans Bjerr og vil næsten altid få en plads, fortæller han. Prisen er 200 kr. for en stadeplads og 135 kr. pr. stade på pladsen. Lyngen blomstrer fra sidst i juli til hen i september.
Skoven i området er fredskov og derfor bliver væltede træer liggende og giver næring til et stor og varieret fauna.
Området er reservat for en oprindelig bestand af krondyr og en udsat bestand af dådyr.


Besøg Ringe og Omegns Biavlerforenings Honning og Jordbær stande på torvet i Assens, ved Langeskov planteskole og ved superbrugsen i Gislev.

FN og EU slår alarm.
Fyens stiftstidende / Flemming Vejnæs
Både herhjemme og globalt har bestandene af honningbier i årevis været i tilbagegang og frygten er at både hele landbrugsproduktionen og naturen lider skade og at verden i længden kan komme til at mangle fødevarer. Men det seneste år har Danmarks Biavlerforening fået flere medlemmer, for flere end 400 nye biavlere har meldt sig ind siden sidste nytårsopgørelse og sidste år var der også en tilgang på 400 nye medlemmer. Aktuelt har vi i DBF 4030 medlemmer.
Men der mangler vilde blomster i naturen, så der er mad til bierne, når raps og forårsblomstringen er forbi og landbruget kunne hjælpe både sig selv og naturen ved at tillade flora i små biotoper, grøftekanter og hegn.

Snedkermester og biavler i Gislev Jes Rasmussen skriver om biavl i Slovenien.
Lastbiler med bier blev flyttet 4 - 5 gange og en honninghøst pr. gang på 10 kg, så det blev til en del forskellige honninger på den måde, som vi smagte på.
Honningtavler blev taget bagud af stadet og biavleren havde en trailer med honningslynge, som han kørte rundt med.
Bierne var Carnica og deres Varroa behandling var myresyre og oxalsyre.
På vores tur rundt i Slovenien, så vi også opstablinsstader, som vi kender dem.

Podekursus hos Poul Emil Frederiksen lørdag d. 2. april 2011
Lørdag d. 2. april var 14 medlemmer til podekursus hos Poul Emil. Efter morgenkaffe, som Bente stod for, fik vi en teoretisk orientering om podning af frugttræer og roser
Til dette var frugtavler Vagn Frederiksen fra Roskilde kommet. Vi øvede os i at snitte kviste og binding af podestedet.
Efter frokost var der undervisning i podning på gamle frugttræer og vi podede træer på grundstammer. Vi sluttede kl. 15 med kaffe og kager. Aller gik hjem med 2 træer på grundstamme og et æbletræ, hvor vi havde podet andre sorter på samt materialer, så vi kunne fortsætte med podning af træer hjemme.
En hyggelig dag arrangeret af Poul Emil

                                                          Bent Johansen, Lundsager 4, Ullerslev
Skolebigården er i gang
Skolebigården er i gang med første møde d. 3. marts, hvor nybegynderholdet fra 2010 friskede op  på sidste års undervisning og hvordan griber vi foråret an i bigården.
Enkelte kursister fra 2010 tager et år mere i skolebigården på det nye hold, som starter i uge 11.
Hjælp skolebigården med en bifamilie til kursisterne  -  Hver kursist får i kursusforløbet sin egen bifamilie og men mange kursister, kan det være vanskeligt for skolebigården at lave aflæggere nok. Hjælp derfor gerne skolebigården med en aflægger tidligt i sæsonen.

Bitur 2011 til Slovenien og Adriaterhavet.                Pris: 5.995,- kr.      Alle pladser besat.
 Se turens program i menuen til venstre.         
                                   
Kom foråret i møde og planlæg ferien i uge 17 / 18  2011
afgang 26. april 2011  og   hjemkomst 5. maj 2011 

Nytårskur i Ringe Fritidscenter januar 2011
Ringe og Omegns Biavlerforening var igen i år repræsenteret på den årlige Nytårskur i Ringe Fritidscenter med en god stand.
Standen var velbesøgt og flere udtrykte interesse for kursus i foreningens skolebigård.

Husk tilmelding til vinterens møder på Tingagerskolen
Næste mødeaften er torsdag den 27. januar kl. 19
hvor formanden for Danmarks Biavlerforening Vagn Kilsig
taler om foreningens målsætning og om biavl i almindelighed.

Bitur til Slovenien uge 17 / 18
Der er 1 plads tilbage
afgang 26. april 2011  og   hjemkomst 5. maj 2011 
Se turens program i menuen til venstre  

Ret selv dine medlemsoplysninger i Danmarks Biavlerforenings nye medlemssystem.
Alle medlemmer af Danmarks Biavlerforening har mulighed for at logge sig ind på "Min side", hvor du kan lave adresseændringer, tilmelde dig til sværmhenterlisten, bestøverlisten, kontrollere om du er registreret til diverse kurser m.m.
Du behøver ikke længere at ringe til din lokale kasserer eller Danmarks Biavlerforening for at lave disse ændringer.
Rettelserne tilgår automatisk lokalforeningerne.

Bitur 2011 til Slovenien og Adriaterhavet.                Pris: 5.995,- kr.    
 Se turens program i menuen til venstre.         
                                   
Kom foråret i møde og planlæg ferien i uge 17 / 18  2011
afgang 26. april 2011  og   hjemkomst 5. maj 2011

1. december er der 47 tilmeldte til Jes Rasmussen i Gislev, som bliver videregivet til Nilles Rejser.
Nilles Rejser sender rejsebevis og indbetalingskort ud.
Orientering og tlmelding til rejsen kan gå til Nilles Rejser / Morten Meyer tlf. 70216022 eller til Jes Rasmussen tlf. 62291335
   
Kontingent for 2011
Kontingentet bliver uændret 670 kr. til Danmarks Biavlerforening og 85 kr. til Lokalforeningen. kontingentet skal betales inden udgangen af november for at sikre levering af 1. nr. af Tidsskrift for biavl. Kan betales på net-bank  her bruges kort art 01 giro 7034024.
Foreningen har ved bankoverførsel reg. nr. 1551 konto nr. 7034024

Fund af ondartet bipest opgjort pr. 7. sept. 2010
Kilde.: Det  jordbrugsvidenskabelig fakultet.

Ondartet bipest er en alvorlig sygdom hos honningbiernes yngel. Syge bifamilier dør, hvis der ikke foretages bekæmpelse. I Danmark er sygdommen underlagt offentlig bekæmpelse. Der er nu fundet 29 bigårde med ondartet bipest.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har i samarbejde med sine bisygdomsinspektører og dronningavlere intensiveret bekæmpelsen af ondartet bipest. Ingen bistammer er immune over for ondartet bipest, men der findes forskellige grader af tolerance og en række forskellige tolerancemekanismer. Vi håber at kunne hjælpe danske dronningavlere i de kommende år i deres avslarbejde med henblik på at producere mere tolerante bistammer.

Behandlingen af ondartet bipest er en dobbelt omsætning eller en aflivning af bifamilierne. Under alle omstændigheder skal der ske omsmeltning af tavler. Reglerne for omsmeltning af lagertavler indskærpes. Har biavleren flere bigårde, skal udbyggede lagertavler fra alle disse bigårde smeltes om. Hvis det drejer sig om bifamilier med generel dårlig modstandskraft (tolerance) mod ondartet bipest, bør der i forbindelse med omsætningen skiftes til dronninger fra tolerante bistammer.

August var også våd
Kilde_: DMI 1. sept.
124 millimeter. Så meget regn er der i gennemsnit faldet i august landet over. Det placerer august 2010 på en 10. plads blandt de vådeste august måneder.
Regnen ramte forskelligt hen over landet. København og Nordsjælland blev badet i 178 millimeter vand, normalt får regionen 63, Nordjylland fik mindre vand med 88 millimeter i gennemsnit.
Måneden har ikke kun været våd, den har også været solfattig med det 10. laveste antal soltimer, der er målt siden 1920


Stigende midetryk i slutningen af sæsonen
Kilde: DBI 31.aug. 2010
Årets gode sommervejr har været yderst gunstig for honningbiernes udvikling i løbet af sæsonen. Det samme har det sandsynligvis også været for varroa miden.
Vær derfor på vagt i forhold til bekæmpelse af varroa i dine bifamilier. Har du ikke bekæmpet endnu, så er det tid nu. Det gælder selvfølgelig ikke de biavlere som har bier på lyng, hvor årets høst først skal i hus inden der kan bekæmpes og fodres. Men her skal biavleren også være opmærksom.
Konklusionen af midetælllinger er, at i visse tilfælde må man regne med markant forøget stigning i antallet af varroa. Det er derfor yderst vigtigt at der sættes fokus på en omhyggelig varroa-bekæmpelse.

Nu stiger honningprisen igen
Kilde: DBF August 2010
Der blev i maj måned importeret 257 tons honning til Danmark. Prisen var 21,32 kr. pr. kg. Eksporten var på 160 tons til en pris af 27,33, kr.  Prisen har ellers i årets første måneder ligget på mellem 17 og 19 kr. pr. kg ved import. Noget kan tyde på at lagrene af meget billig honning er ved at være udtømt på verdensmarkedet.
Med de priser man i øvrigt ser på verdensmarkedet for honning, så må man stadig undre sig over at der i april blev importeret 121 tons honning fra Belgien til en pris på 12, 33 kr. Det er meget billigt.  
Honning kan komme fra et helt andet sted i verden og blot være importeret til EU gennem Belgien.  
Asger Søgaard Jørgensen

Sommeren 2010 giver ny varmerekord
Kilde: DMI  18.8.10
Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut DMI, har de første seks måneder af 2010 var det varmeste halvår nogensinde.
National Climatic Data Center har laver målingerne af gennemsnitstemperaturerne, der ligger højere end nogensinde tidligere, På landareal placerer juli sig foran 1998, som var den varmeste juli.
Det er bemærkelsesværdigt, fordi 1998 var usædvanlig varm som følge af århundredets El Nino.
2010 begyndte med en svag El Nino, men siden maj er temperaturerne i det tropiske Stillehav faldet, siger dr. Martin Stendal fra Danmarks klimacenter ved EMI. Julis højeste temperatur blev målt til 34.1 gr.
 
Honningbier dør i store antal af Colony Colapse Disorder.
Kilde DBF 13 aug. 2010
Over store dele af verden dør honningbier i store antal. Forskere forsøger i København at finde årsagen, mens danske biavlere ser på fremtiden med bekymring. I 2006 opdagede man første gang at noget var galt. I USA begyndte honningbier uden påviselig grund at forlade deres kuber og gå til grunde. Året efter blev fænomenet set i Frankrig og andre steder i Sydeuropa. I 2008 mistede danske biavlere 33% af deres familier. Syndromet hedder nu Colony Collapse Disorder. Forskere fra hele verden mødes i uge 32 til konference om sygdommen på Københavns universitet.
Sygdommen handler ikke blot om penge, men også om den biologiske mangfoldighed som følge af manglende bestøvning. Tabene i Danmark har de 2 seneste år været 5 og 14 pct., men i USA har tabet i flere år været 30 til 40 pct. Californien har de seneste år importeret store mængder af bier fra andre dele af USA. På Lolland Falster har man hentet bier fra Tyskland for at få hvidkløveren bestøvet. Noget tyder på at en virus har svækket biernes immunforsvar. Det kan også spille ind, at vi i dag avler honningbier med langt større evne til at samle  honning end for 50 år siden og det er måske lige på grænsen til, hvad de kan klare, forklarer Asger Søgård Jørgensen fra Danmarks biavlerforening.

Varmeste juli siden 1874
29/7-10
Juli 2010 bliver en af de 5 varmeste juli måneder siden målingerne startede i 1874, oplyser DMI.
Topplaceringer for de 5 varmeste juli måneder er:
1) 19,8°C (2006)
2) 19,5°C (1994)
3) 18,8°C (1941)
4) 18,7°C (1914)
5) 18,6°C (1901)

Besøg i skolebigården af 36 børn fra 4H` koloni.
28/7-10
36 børn og 5 ledere fra 4H` madskole koloni ankom i bus fra sdr. Nærå og tilbragte en lille formiddag i med at kigge bierne i skolebigården, og nyde Grethes hjemmebagte brød med honning.

Ministeren lyttede til os
Saturday 17. July 2010 Kilde: DBF
Ministeren for Landbrug og Fødevarer Henrik Høegh havde 17. juni afset tid til et frokostmøde med Danmarks Biavlerforening ved Asger Søgaard Jørgensen og undertegnede om bierne og biavlens vilkår i Danmark.
Ganske vist repræsenterer vi et lille insekt og vi er i den store sammenhæng en lille forening, men vi mødte en minister, der var velorienteret om biernes og dermed biavlernes betydning for bestøvning af danske afgrøder og vilde planter. Der blev lyttet til os.


Varm sommer redder biavlerne
23/7 - 10 Kilde: DBF
Den varme sommer redder honninghøsten for biavlerne, fortæller Flemming Vejnæs fra Danmarks biavlerforening til aviserne. Opgørelser viser at vintertabene af bifamilier var forholdsvis store, men med den gode sommer ser honninghøsten på landsplan ud til at blive bedre en ventet med lidt under normalen. Det er ikke hvert år kløveren giver nektar.  Vi skal til kløveren have meget varme natte

Økologer og konventionelle i fælles kampagne for GMO-fri marker i Danmark
Wednesday 30. June 2010 , Kilde: DBF
Pressemeddelelse 30. juni 2010
Økologiske og konventionelle landmænd, organisationer og virksomheder går sammen i kampagne for at holde danske marker fri for gensplejsede afgrøder. Konventionelle landmænd opfordres til at registrere deres marker som GMO-fri på www.gmofri.dk

Besøg i skolebigården
29/6 - 10
Torsdag aften i uge 26 var der der igen besøg af skolebørn fra Nordagerskolen i Ringe i skolebigården. Ca. 40 børn mødte på cykel til en aften i bierne. Velforberedte stillede de gode spørgsmål.
Som altid sørgede Grethe og Erik Pedersen for saftevand og hjemmebagt brød med honning.
Midtfynsposten bragte d. 29 juli en artikel med billede fra besøget.

Definitioner på varme- og hedebølge
2/7 - 1o
Første tropenat i juli med temperaturer hele nattet på ikke under 20 gr.
Varmebølge:   Midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage skal overstige25 gr.
Hedebølge:     Midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage skal overstige 28 gr.
Landsdækkende og regional varme- og hedebølge hvis mere end 50% af landet / regionen opfylder betingelserne.

Kolde Danmark trodser global varmerekord
2/7 -10
Mens foråret globalt set har været varmere end nogensinde før, har vejrguderne givet Danmark det koldeste første halvår siden 1996.
DMI oplyser, at den danske middeltemperatur i perioden fra 1. januar til 30 juni lå på 4,7 gr. - næsten en` grad koldere end de normale 5,5 gr.  Det er blot tredje gang de seneste tyve år, at årets første halvår har befundet sig under 5,5 gr.


Sommerudflugt til Hofmansgave og Enebær Odde
28/6 - 10

31 biavlere deltog i besøget d. 27.6 - 10 på Hofmansgave og i bigården på Enebær Odde hos dronningavler Per Carton i et flot sommervejr.
Per Carton fortæller i lighed med mange andre biavlere, at overvintringen ikke har været tilfredsstillende og at produktionen af dronninger derfor er kommet væsentlig senere i gang end normalt.

Honning og Jordbærdag d. 19. juni .
16/5 - 10
Ringe og omegns Biavlerforening viser altid flaget denne dag og således også i år.  Inger og Jes Rasmussen, Roswitha og Jørgen Knudsen laver en honningbod ved henholdsvis Superbrugsen i Ringe og Superbrugsen i Gislev.
Midtfyns Kulturfestival afholdes i dagene 19 og 20 maj på Ryslinge Højskole og her er Ringe og Omegns Biavlerforening også repræsenteret med en stand, som bl.a. vores skolebigård i Herringe hjælper med til at bemande.
Alle kan være med til at skabe opmærksomhed om biavlen på denne dag og bestyrelsen for Ringe og Omegns Biavlerforening ser gerne, at andre af foreningens medlemmer også markerer dagen.

Invitation:
9/4 - 10

Til alle der har gået på begynderkursus i skolebigården i Herringe.
Tirsdag den 11-5-10 kl. 19.00 vil vi gerne se alle der har gået på et af begynderkurserne i de 6 år vi har lavet disse.
Hvis du kender nogen som har gået på kursus må du gerne vise dette til dem, da vi ikke er sikker på at vi har adresse på alle.
Grethes kaffe og brød kan som sædvanlig købes for 20 kr.
Tilmelding på 62622788 eller 62651713 senest den 5-5-10


Venlig hilsen
Grethe, Erik og Gitte


Jes Rasmussen, foreningens mangeårige kasserer har ønsket at træde ud af bestyrelsen og skriver:
2/4 -10

 Tak     Min tid i bestyrelsen er slut. Jeg har valgt at stoppe efter 16 år som kasserer og 8 år som suppleant. Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne for valgene gennem årene.
Tak til bestyrelse for tildelingen af DBF's sølvnål og stadekniven med inskription, som nu er hængt op i mit honningrum.
Protokoller og øvrige foreningsmateriale blev vi i bestyrelsen enige om, at lægge i Lokalhistorisk Arkiv på biblioteket i Ringe. Jeg gennemgik papirerne med en medarbejder og vi stødte på noget, de ikke havde kendskab til, nemlig et mjødbryggeri i Espe, omtalt i et tidsskrift for biavl for 1906.
Arkivet er åben mandag kl. 15.30 - 20.30 og onsdag kl. 10.00 - 15.00 for alle interesserede og ligger andre inde med viden om foreningen, som blev oprettet i 1887, er man velkommen til at henvende sig.
Jeg ser hen til at blive alm. medlem af foreningen, og vi mødes fremover til arrangementer i Ringe og Omegns Biavlerforening.
 
Venlig hilsen Jes Rasmussen.

Generalforsamlingen d. 25 marts 2010
Beretning og regnskab godkendt. Foreningens kasserer og sekretær ønskede ikke genvalg. Nyvalgte blev Per Holme, Ringe  og Henning Jørgensen, Højby. Vores gode kasserer gennem 16 år Jes Rasmussen hædredes med Danmarks Biavlerforenings nål i sølv.

Bliv biavler  -  begynderkursus 2010
15.2.10
Kurset har opstart møde d. 18. marts i skolebigården Herringevej 4, 5750 Ringe. Hent skolebigårdens program for 2010 i menuen.
Kurset henvender sig til alle med interesse for biavl. Tilmelding via18@mail.dk  / 62622788

Nytårskur i Midtfyns Fritidscenter lørdag d. 30 januar fra 12 - 19.
3.1.10

Ringe og Omegns Biavlerforening deltager i en stand med diasshow fra biernes verden, viser biavlerens redskaber, bistader, slynge, rugemaskine, flyers om biavlen som hobby m.m.

Busrejsen 2010 går til Ungarn
Ungarn er et dejligt land som foreningen glæder sig til at besøge i April i samarbejde med Nilles Busrejser. Hent rejseprogrammet i pdf format i menuen. Der er få ledige pladser tilbage
                                                            OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biplantekalender                                                                      
21.12.09
Odder og omegns biavlerforening har udgivet en udmærket biplantekalender med et væld af gode billeder fra planternes og biernes verden. Odder biavlerforening  beder os gøre opmærksom på kalenderen som en udmærket gaveide. Evt. overskud fra salg af kalenderen anvendes til opførelse af en bipavillon i Den Økologiske have i Odder, som et led i arbejdet for at oplyse om biernes betydning og skabe større interesse for biavl som hobby.
Kalenderen kan købes for 30 kr. ved henvendelse til Odder biavlerforenings kasserer / sekretær  peterBartholdy@gmail.com

Per Carton  -  Biolog og biavler kommer til Ringe d. 28/1/2010 og fortæller om sin biavl og avl af dronninger.
Carton skriver på sin hjemmeside:    www.percarton.dk

Jeg er uddannet biolog fra Århus Universitet i 1986. Mit speciale er entomologi, specielt honningbier.

På universitetet arbejdede jeg i perioden 1982 til 1986 udelukkende med honningbier, samtidig med at jeg her også underviste lidt i biernes biologi. Mit afsluttende speciale bestod i en landsdækkende undersøgelse af nogle af årsagerne til den geografiske variation i honningudbytterne.
I dag drives min biavl udelukkende med buckfastbier.
 

Bifamilierne er placeret omkring Gadbjerg, Odense og Enebærodde, hvor jeg har ca. 60 bifamilier.

Derudover driver jeg parringsstation for buckfast dronninger på Enebærodde.

Se meget mere om Per Cartons biavl på hjemmesiden   www.percarton.dk

Jubilæum for den ungarske biavlerforening OMME.
19.12.09 kilde DBF

130 års og 25 års jubilæum      
tirsdag 15. december 2009
Den ungarske biavlerforening ”OMME” fejrede den 5. december både 130 års jubilæum og 25 års jubilæum for henholdsvis oprettelsen og genopstandelsen efter kommunismen.
De fik i 1984 som den første uafhængige organisation inden for landbruget lov til at etablere en forening under det kommunistiske styre i Ungarn.
Jubilæet blev fejret på det Ungarske Landbrugsuniversitet i Gödöllö uden for Budapest.

November / december arbejde i bigården.
At behandle for varrao er afgørende for en god forårsudvikling af bifamilien. Klik her www.biavl.dk og se hvordan udfører arbejdet og laver den rigtige koncentration af oxalsyre.
Blandingstabel for oxalsyre ses også i dette nr. af Honning Tidende.

Formandsmødet i Odense på Dalum landbrugsskole d. 31. oktober.
Det årlige formandsmøde i DBF var i år henlagt til Odense, hvor Aksel Scheby repræsenterede vores forening.
Ideen i år var at afprøve et nyt mødeindhold og mødeforum med fokus på dialog. Lokalforeningerne afgav i god forslag til debatemner og flere foreninger præsenterede deres indgang til arbejdet i foreningen med at skabe øget medlemstilgang, oplæring af nye biavlere, fastholdelse af ny og gamle medlemmer, skolebigård, samarbejde med  naboforeninger m.m.
En god dag med ideer til andre måder at arbejde på i foreningen. 

Hvorfor flere bier og flere biavlere?Kun ca. 50% af den honning , der bruges i Danmark er produceret her. Det kniber med at dække bestøvningsbehovet og sidst men  ikke mindst: Mangfoldigheder af honninger skal finde mangfoldigheden af kunder og udnytte mangfoldigheden af uudnyttede forbrugsmuligheder. Altså skabe et større marked, Hvordan? Hent bl.a. inspiration i Midt -, Syd -. og Østeuropa. De kan gøre det.

Ny webmaster. Helle Pedersen, Holmevej i Gislev har i mange år været foreningens webmaster og lavet glimrende arbejde. Men nu må det være nok, mener Helle desværre. 
Olav Salten er ny webmaster.

Bestyrelsen siger mange tak for det gode samarbejde og det fine arbejde.

 Biavlsinteresserede er meget velkomne til at komme med forslag og rettelser  til indholdet på denne hjemmeside. 
Kontakt webmaster.